top of page

DE
Regulamin
Karta zgłoszenia Prezentacje konkursowe
Karta zgłoszenia Prezentacje konkursowe
Karta zgłoszenia Prezentacje mistrzowskie
Karta zgłoszenia Prezentacje mistrzowskie

REGULAMIN

Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej 

PESTKA 2022

idiom: BEZ PRZYSZŁOŚCI? KONIEC!

 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA, jest działaniem prezentującym najciekawsze zjawiska teatru i kultury awangardowej polskich i niemieckich twórców teatralnych, wszelkich form wyrazu artystycznego w tym muzyki, fotografii, performance. Kluczowym zadaniem festiwalu jest edukacja kulturalna i artystyczna, rozwijająca  współpracę środowisk twórczych w obszarze transgranicznym UE. 

 

Rada Programowa 

MFTiKA PESTKA 2022

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem Festiwalu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury

2.    Partnerami Festiwalu są Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Gerhart Hauptmann Theater Görlitz-Zittau GmbH, Miasto Jelenia Góra,  Teatr Odnaleziony.  

3.    Festiwal jest realizowany jako jedno z zadań projektu „Razem w przyszłość” i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego INTERREG Polska - Saksonia  2014- 2020

4.    Festiwal PESTKA 2022 odbędzie się w dniach 28 kwietnia–03 maja 2022 w Jeleniej Górze i składać się będzie z :                                        

            - konkursowych prezentacji teatralnych (cz.II)

            - mistrzowskich pokazów teatralnych (cz.III), 

    - prezentacji muzycznych „Muzyka w Awangardzie” (cz.IV)

- warsztatów tematycznych  połączonych z  wystawami, prelekcjami oraz panelami   

  dyskusyjnymi (cz. V) .  

5.    Biuro Festiwalu: MFTA PESTKA 2022 Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. Bankowa 28/30 58-500 Jelenia Góra tel. + 48 75 647 88 84 e-mail: teatr@teatrodnaleziony.pl, impresariat@jck.pl, festivalpestka2022@gmail.com 

6.    Festiwal przygotowuje Rada Programowa w składzie:

 • Łukasz Duda - dyrektor kreatywny festiwalu 

 • Magdalena Rzeszutek - członek rady programowej

 • Beata Krop - członek rady programowej

 • Jakub Mieszała - członek rady programowej 

 • Ryszard Grzywacz - członek rady programowej

 • Tadeusz Rybicki - członek rady programowej

8.    W zakresie spraw związanych z organizacją Radę Programową wspiera Komitet Organizacyjny w składzie:

•    Jarosław Gromadzki - Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury

•    Ricarda Boehme - Koordynator J-O-Ś Festiwal Gerhart Hauptmann- Theater Görlitz-Zittau GmbH 

    •    Karoline Wernicke - dramaturg Puppentheater am Deutsch-Sorbischen 

        Volkstheater Bautzen

•    Łukasz Rzemiński - Kierownik zespołu administracyjno - gospodarczego JCK 

•    Krystyna Śliwa - Koordynator projektu „Razem w przyszłość!” Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej INTERREG Polska – Saksonia.

9.     O zakwalifikowaniu i zaproszeniu poszczególnych wykonawców i uczestników festiwalu w     oparciu o niniejszy regulamin  decyduje   Rada Programowa Festiwalu  przy wymaganej         akceptacji Komitetu Organizacyjnego.

10.    Rada Programowa  rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie, wraz z nadsyłaniem     zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym w 

    terminach określonych dla poszczególnych części festiwalu.  

 

II. KONKURSOWE PREZENTACJE TEATRALNE

 1.       Przegląd konkursowy prezentacji teatralnych odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do  maja 2022 roku.

2.         W Przeglądzie konkursowym mogą wziąć udział  Teatry nieinstytucjonalne ( teatry nieinstytucjonalne należy rozumieć jako teatry off-u, stowarzyszenia teatralne, fundacje teatralne, nieformalne grupy młodzieżowe i dorosłe, teatry studenckie i teatry  młodzieżowe tworzące pod auspicjami instytucji, teatrów i centrów kultury, nie wpisane do samorządowych lub krajowych rejestrów instytucji kultury ). 

3.          Do konkursu mogą być zgłoszone  przedstawienia oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego o dowolnym kształcie i konstrukcji. Niemniej Rada Programowa w pierwszej kolejności rozpatrywała będzie spektakle spełniające następujące warunki:

całkowity czas trwania – maksymalnie 90 minut,

liczba wykonawców – od 1 do 10 osób,

warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni,

4.     Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy Biura Festiwalu:

    festivalpestka2022@gmail.com

            Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. Bankowa 28/30 58-500 Jelenia Góra 

  • skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub wypełnionego elektronicznie w formacie PDF ( załącznik nr 1 ) obowiązkowo ( po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej, Organizator nie przyjmuje żadnych zmian związanych z: ilością osób, preferencjami żywieniowymi, ilością noclegów, riderami, i wszystkimi informacji określonych w karcie zgłoszeniowej jako obowiązkowe.  

  • zapisu z nagraniem spektaklu ( podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu  online (np YouTube, Vimeo, ) załącznik 2 obowiązkowo

  • skan lub PDF ( rysunek techniczny utworzony za pomocą programu graficznego) / JPG planu technicznego (tzw. Ridera) załącznik nr 3 

  • 6 fotografii cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi ( pakiet musi zawierać zdjęcia zarówno w pionie jak i poziomie, nie sklejki ) załącznik nr 4 

  • Elektroniczną wersję informacji zawierających treści promocyjne dotyczące spektaklu oraz teatru ( Załącznik nr 5 ) w plikach ( doc ) 

5.         Rada Programowa festiwalu kwalifikując zespoły do uczestnictwa w konkursie  będzie brała     pod uwagę jakość artystyczną proponowanych spektakli oraz  nowatorstwo w podejściu do tworzywa teatralnego.  Zgodność z wiodącymi tematami  festiwalu określonymi idiomem „ BEZ PRZYSZŁOŚCI? KONIEC!”  będzie dodatkowym atutem. 

6.         Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 roku. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.

7.     Informacja o zakwalifikowaniu spektaklu do prezentacji konkursowych  zostanie przekazana     zainteresowanym do 31 stycznia 2022 roku.

8.     Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego ( TERMIN OSTATECZNY  05.02.2022 ) nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb katalogu festiwalowego i materiałów promocyjnych , w tym: nagrania  fragmentu przedstawienia (do 3 minut), w formacie umożliwiającym edycję w celu  ewentualnego umieszczenia na stronie     internetowej lub w materiale filmowym  przeglądu. Biuro Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów

9.      Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji  proponowanego przez organizatorów miejsca prezentacji (wraz z planem widowni). Po zaakceptowaniu proponowanego miejsca prezentacji i widowni regulamin nie  dopuszcza możliwości zmiany. Teatr ma prawo do specjalnych wymogów  technicznych jedynie w przypadku wizyty technicznej. W przypadku braku wizyty technicznej teatr jest zobowiązany do akceptacji warunków za proponowanych przez  organizatora.

10.    Organizatorzy zapewniają obsługę zgodnie z wymogami zgłoszonymi przez zespół.

11.    Zespół uczestniczący w przeglądzie jest zobowiązany do jednokrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia. Zakwalifikowane zespoły polskie będą zobowiązane dostarczyć przetłumaczony na język niemiecki tekst przedstawienia w formie prezentacji Power Point PLIKU TEKSTOWEGO DOC/ (czarne tło, biały font, format listy dialogowej). 

12.    Każdy zakwalifikowany zespół do części konkursowej otrzyma zryczałtowaną kwotę równą 4600 zł /zespoły polskie/ lub 1100 euro /zespoły niemieckie/, która zostanie wypłacona na podstawie rachunku/faktury lub rachunku do umowy o dzieło. Kwota będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu poniesionych kosztów realizacyjnych przygotowania spektakli, praw autorskich  oraz pokrywać koszty transportu zakwalifikowanych zespołów.

13.      Każdy teatralny, zakwalifikowany konkursowy zespół jest zobowiązany do wskazania przedstawiciela  (1 osoba ), który będzie uczestniczył w Festiwalu w pełnym wymiarze czasu jego trwania tzn. od 29 kwietnia do 03 maja.  

14.     Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy ( pokoje 2 osobowe) oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wykonawców reprezentujących teatry  zgodnie z pkt. 13 (1 osoba) w pełnym wymiarze czasu trwania tzn. od 29 kwietnia do 03 maja (poranek). w całym (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

15.       Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wszystkich wykonawców ( pokoje dwuosobowe ) teatru  wskazanych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z załącznikiem 1 z pkt. II ppkt. 4. w terminie obejmującym dobę przed spektaklem i dobę po spektaklu (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

16.     Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób (nie wskazanych w karicie zgłoszeniowej zgodnie z pkt. II ppkt 4. odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.

17.      Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich prezentowanych spektakli pokrywają zespoły uczestniczące w Festiwalu. Zespoły oświadczają, że mają uregulowane kwestię praw autorskich w macierzystych delegaturach  ZAiKS oraz innych organizacjach zarządzających umowami licencyjnymi i prawami autorskimi.  

18.    Na zakończenie każdego dnia jest planowane spotkanie twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi. Zespoły prezentujące spektakle są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniu i uczestniczenia w panelu dyskusyjnym.

19.    Główną nagrodą festiwalu jest Tytuł: KRYSZTAŁOWA PESTKA 2022 (nagroda ma formę honorową) i trafi do zespołu nieinstytucjonalnego na podstawie oceny merytorycznej spektaklu przez powołane Jury Festiwalu. 

20.    Skład Jury Festiwalu zostanie przedstawiony i ogłoszony osobną publikacją w późniejszym terminie, nie późnij niż 9 kwietnia 2021 r. 

21.    Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy MFTiKA PESTKA 2022 przyznają własną honorową nagrodę. 

22.     Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2022. 

23.     Zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.

24.    Wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu. 

III. MISTRZOWSKIE  PREZENTACJE TEATRALNE 

 

1.        Mistrzowskie prezentacje teatralne  odbędą się w dniach od  28 kwietnia do 03 maja 2022 roku

2.     W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych spełniające kryteria organizatorów  dotyczące: 

- jakości artystycznej proponowanych spektakli; 

- zgodności z wiodącymi tematami festiwalu określonymi idiomem „”, dotykające problem współczesnego teatru, jego problemów i tożsamości we współczesnej Europie, oraz wszelkich aspektów dotyczących pytań i próby odpowiedzi na idiom festiwalu, pozostawiając wypowiedź twórcom i ich wolności artystycznej itp.);

- nowatorskich i awangardowych elementów realizacyjnych spektaklu; 

- dostępności finansowej (kosztów przeznaczonych na realizację całości programu prezentacji mistrzowskich);

- dostępności technicznej (możliwości zapewnienia przez organizatora spełnienia wymagań technicznych spektaklu );

- różnorodności formalnej spektakli proponowanych w programie festiwalu;

- akceptacji warunków regulaminu festiwalu, w szczególności  związanych z uczestnictwem w wieczornych spotkaniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

3.    Zaproszone teatry otrzymają honorarium artystyczne za prezentacje spektaklu i udział w festiwalu. Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, związane z zaproszeniem wybranych spektakli do  prezentacji mistrzowskich, zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy zespołem teatralnym i organizatorami .

4.     Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy Biura Festiwalu:

    festivalpestka2022@gmail.com 

            Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. Bankowa 28/30 58-500 Jelenia Góra 

  • skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub wypełnionego elektronicznie w formacie PDF ( załącznik nr 1 M ) obowiązkowo ( po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej, Organizator nie przyjmuje żadnych zmian związanych z: ilością osób, preferencjami żywieniowymi, ilością noclegów, riderami, i wszystkimi informacji określonych w karcie zgłoszeniowej jako obowiązkowe.  

  • zapisu z nagraniem spektaklu ( podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu online (np YouTube, Vimeo, ) załącznik 2 M obowiązkowo 

 • skan lub PDF / JPG planu technicznego (tzw. Ridera) załącznik nr 3 M

  • 6 fotografii cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi ( pakiet musi zawierać zdjęcia zarówno w pionie jak i poziomie, nie sklejki ) załącznik nr 4 M

  • Elektroniczną wersję informacji zawierających treści promocyjne dotyczące spektaklu oraz teatru ( Załącznik nr 5 M) w plikach ( doc ) 

  • Zakwalifikowane zespoły polskie będą zobowiązane dostarczyć przetłumaczony na język niemiecki tekst przedstawienia w formie doc. ( TERMIN DOSTARCZENIA ZOSTANIE USTALONY PO DECYZJI O ZAKWALIFIKOWANIU ) 

 

5.      Wyboru zaproszonych spektakli  (maksymalnie 4 spektakle) dokona Rada Programowa festiwalu przy akceptacji Komitetu Organizacyjnego na podstawie przesłanych na adres organizatora zgłoszeń oraz na podstawie własnych poszukiwań na „rynku artystycznym” Polski i Niemiec. Przy wyborze spektakli Rada Programowa kierować się będzie oceną  kryteriów wskazanych w p-cie III ppkt. 2-3 niniejszego regulaminu.

6.     Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie ( pokoje dwuosobowe ) w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wszystkich wykonawców teatru  wskazanych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z załącznikiem 1M z pkt. III ppkt. 4. w terminie obejmującym dobę przed spektaklem i dobę po spektaklu (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

7.     Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób (nie wskazanych w karicie zgłoszeniowej zgodnie z pkt. III ppkt 4. odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.

8.     Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 roku. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.

9.        Informacja o zaproszeniu spektaklu do prezentacji mistrzowskich  zostanie przekazana  zainteresowanym do 31 stycznia 2022 roku.

10.     Zespół uczestniczący w przeglądzie jest zobowiązany do jednokrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia. 

11.    Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2022. 

12.     Zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania wyboru spektakli.

13.    Wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu. 

 

 

IV. PREZENTACJE MUZYCZNE „MUZYKA W AWANGARDZIE”

 

1.      Prezentacje muzyczne  odbywać się będą od 28 kwietnia do  3 maja 2022 roku  na scenie klubowej Festiwalu oraz scenie plenerowej festiwalu i prezentować będą nurt nowych poszukiwań muzycznych odnoszących się do tworzenia kultury awangardowej.

2.    W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły muzyczne spełniające kryteria organizatorów  dotyczące: 

- jakości artystycznej proponowanych koncertów; 

- nowatorskich i awangardowych elementów muzycznych koncertu;

- wartości literackich tekstów piosenek; 

- dostępności finansowej (kosztów przeznaczonych na realizację całości programu 

   prezentacji mistrzowskich);

- dostępności technicznej (możliwości zapewnienia przez organizatora spełnienia  

  wymagań technicznych spektaklu );

- różnorodności formalnej koncertów proponowanych w programie festiwalu. 

3.    Zaproszeni wykonawcy  otrzymają honorarium artystyczne za koncert. Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, związane z zaproszeniem wybranych koncertów zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy wykonawcą i organizatorami .

4.    Wyboru zaproszonych wykonawców (maksymalnie 6 koncertów) dokona Rada Programowa festiwalu przy akceptacji Komitetu Organizacyjnego na podstawie przesłanych na adres organizatora zgłoszeń oraz na podstawie własnych poszukiwań na „rynku artystycznym” Polski i Niemiec. Przy wyborze spektakli Rada Programowa kierować się będzie oceną  kryteriów wskazanych w p-cie IV ppkt. 2-3 niniejszego regulaminu.

6.    Informacja o zaproszeniu wykonawcy do prezentacji koncertu  zostanie przekazana  zainteresowanym do 28 lutego 2022 roku.

7.    Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2022. 

8.     Zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawców.

9.    Wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu. 

 

 

V.     POLSKO NIEMIECKIE WARSZTATY TEMATYCZNE 

 

1.        Warsztaty tematyczne połączone ze spotkaniami,  prelekcjami  i wystawami  odbędą   

            się w Jeleniej Górze dniach od  28 kwietnia do 03 maja 2022 roku. 

2.    Warsztaty będą miały charakter otwarty i bezpłatny. Uczestniczyć w nich będą   mogli twórcy teatrów konkursowych, młodzież od 15 roku życia oraz dorośli do 35 roku życia z Polski i z Niemiec. 

3.    Ogłoszenie o zapisach do uczestnictwa w warsztatach ze szczegółowym programem warsztatów oraz formularzem zgłoszenia zostanie ogłoszone w języku polskim i niemieckim na stronach www.jck.pl oraz www.festivalpestka.pl oraz w dniu 01.03.2022 

5.    Zapisy dokonywane będą drogą mailową na podane w ogłoszeniu adresy mailowe aż do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych grup warsztatowych. O przyjęciu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń określona  godziną wpłynięcia maila. Zgłoszenia wykraczające poza zaplanowaną ilość uczestników traktowane będą jako rezerwowe (przy zachowaniu ich kolejności).

 

VI.     USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 

1.     Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wykonawców zakwalifikowanych spektakli zgodnie z pkt II ppkt 14, 15, 16 , koncertów  i uczestników warsztatów w całym (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

2.      Każdy uczestnik objęty świadczeniami wskazanymi w p-cie 1. Jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w festiwalu tzn. obecności na  spektaklach  i koncertach  oraz w szczególności w spotkaniach i panelach dyskusyjnych zgodnie z programem festiwalu.

3.    Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.

4.    Brak zastosowania się do niniejszego   regulaminu może powodować wykluczenie z uczestnictwa w festiwalu . 

5.     Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Komitet Organizacyjny MFTiKA PESTKA 2022.

bottom of page