top of page
NASZ 
team!

[RE]zydencje w ramach PESTKA FESTIVAL 2024

Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 idiom: Nowe?!

 

NOWE?!

 

Witajcie w świecie nieustającego poszukiwania, odkrywania i inspiracji. Witajcie w przestrzeni, gdzie pytanie „NOWE?!” staje się impulsem do kreatywnego eksplorowania rzeczywistości. XV edycja Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 to podróż w głąb nowości, tam gdzie granice stają się wyzwaniami, a dotychczasowe horyzonty rozszerzają się, tworząc przestrzeń dla artystycznych poszukiwań.

 

Czym tak naprawdę jest nowość? Dlaczego w teatrze ciągle poszukujemy nowych tematów, form, treści? Odpowiedź tkwi w niezwykłej zdolności do ciągłego odkrywania, do wyzwań stawianych tradycji, do odważnego wkraczania w nieznane. Nowość w teatrze to nie tylko zmiany kostiumów czy dekoracji, to przede wszystkim poszukiwanie nowych dróg ekspresji, nowych spojrzeń na świat, nowych sposobów komunikowania emocji i przekazywania treści.

 

Festiwal PESTKA od lat jest przestrzenią, w której nowość nabiera wyjątkowego znaczenia. W trakcie 14 edycji kreowaliśmy platformę dla artystów, gdzie mogą swobodnie eksperymentować, przełamywać bariery, i tworzyć dzieła, które zaskakują, poruszają i inspirują. Jest to miejsce, w którym nowe pomysły spotykają się z tradycją, gdzie przeszłość wciąż inspiruje przyszłość, a nowość nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do poszerzania horyzontów.

 

Tegoroczna edycja Festiwalu PESTKA jest wyjątkowa. To pierwsza edycja, podczas której zobaczymy 7 produkcji, których premierowe spektakle odbędą się właśnie podczas festiwalu w ramach działań [RE]zydencji. To nowy rozdział w historii festiwalu, nowa jakość w połączeniu z innymi formami prezentowanymi podczas wydarzenia. Nie uciekniemy od nowości - przyjmiemy je otwartymi ramionami, gotowi na to, co przyniosą.

 

Zapraszamy Was do udziału w tej wyjątkowej podróży, do zanurzenia się w świecie teatru, kultury i sztuki, gdzie każdy dzień przynosi coś nowego, gdzie każde spotkanie staje się inspiracją, a każdy spektakl - niezapomnianym przeżyciem.

Wielkie dzięki za to, że jesteście z nami. Wspólnie, jako społeczność teatralna, tworzymy historię, inspirujemy i zachwycamy.

Z poważaniem

                                                                                                          Dyrektor kreatywny festiwalu

Łukasz Duda

 

O NAS

Organizowane rokrocznie kilkudniowe święto sztuki awangardowej aspirujące do prezentacji w Jeleniej Górze najciekawszych zjawisk z nurtu kultury awangardowej i niezależnej. Spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty i panele dyskusyjne przyciągają tłumy młodych i starszych miłośników sztuki tworząc niepowtarzalną atmosferę, w którą najlepiej wtopić się osobiście, przyjeżdżając do Jeleniej Góry w czasie festiwalu. Nazwa festiwalu została ‘”wymyślona” przez pomysłodawcę i organizatora imprezy Łukasza Dudę. Rozwinięcie pierwotnej nazwy brzmi: Polskie Eksploracje Sztuki Teatralnej Kultury Awangardowej i doskonale oddaje charakter i atmosferę imprezy. Festiwal jest organizowany przy współpracy Jeleniogórskiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem „Teatr Odnaleziony”.

Gromadzki.jpg
Jarosław Gromadzki
Duda.jpg
Rzeszutek.jpg
Łukasz Duda 
Magdalena Rzeszutek
52932900_294925331188338_643473056848674
Łukasz Rzemiński
Jędrzej Soliński 
Ryszard Grzywacz
Jakub Mieszała
Beata Krop
Uglanica.jpg
Laura Uglanica 
Syryca.jpg
Danuta Syryca
zdjęcie profilowe Gabriela Stefanowicz.j
Gabriela Stefanowicz 
Kuryś.jpg
Robert Kuryś
Warszewski.jpg
Piotr Warszewski 
Izdebski.jpg
Łukasz Izdebski

[RE]sidenzen im Rahmen des PESTKA FESTIVALS 2024

Festival für Theater und Avantgardekultur PESTKA 2024. Leitmotiv: Neu?!

 

Neu?!

 

Willkommen in einer Welt der ständigen Erkundung, Entdeckung und Inspiration. Willkommen in einem Raum, in dem die Frage „NEU?!“zu einem Impuls wird, die Realität kreativ zu erkunden. Die 15. Ausgabe des PESTKA Festivals für Theater und Avantgardekultur 2024 ist eine Reise in die Tiefen der Neuheit, wo Grenzen zu Herausforderungen werden und sich bisherige Horizonte erweitern, um Raum für künstlerische Erkundungen zu schaffen.

 

Was ist eigentlich Neuheit? Warum suchen wir im Theater ständig nach neuen Themen, Formen und Inhalten? Die Antwort liegt in der außergewöhnlichen Fähigkeit, immer wieder Neues zu entdecken, Traditionen in Frage zu stellen und sich ins Unbekannte zu wagen. Neuheit im Theater bedeutet nicht nur, dass man die Kostüme oder die Dekoration wechselt, sondern vor allem, dass man nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten sucht, nach neuen Sichtweisen auf die Welt, nach neuen Wegen, Emotionen zu vermitteln und Inhalte zu transportieren.

 

Seit Jahren ist das PESTKAFestival ein Ort, an dem das Neue eine einzigartige Bedeutung erlangt. Während der 14 Ausgaben haben wir eine Plattform für Künstler geschaffen, auf der sie frei experimentieren, Grenzen überwinden und Werke schaffen können, die überraschen, bewegen und inspirieren. Es ist ein Ort, an dem neue Ideen auf Traditionen treffen, an dem die Vergangenheit weiterhin die Zukunft inspiriert und an dem die Neuheit kein Selbstzweck ist, sondern ein Instrument zur Erweiterung des Horizonts.

 

Die diesjährige Ausgabe des PESTKAFestivals ist außergewöhnlich. Es ist die erste Ausgabe, bei der 7 Produktionen zu sehen sein werden, die während des Festivals im Rahmen der Aktivität[RE]sidenzen uraufgeführt werden. Dies ist ein neues Kapitel in der Geschichte des Festivals, eine neue Qualität in Verbindung mit anderen Formen, die während der Veranstaltung präsentiert werden. Wir werden nicht vor Neuerungen davonlaufen – wir werden sie mit offenen Armen empfangen, bereit für das, was sie bringen.

 

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf diese einzigartige Reise zu begeben, in die Welt des Theaters, der Kultur und der Kunst einzutauchen, wo jeder Tag etwas Neues bringt, wo jede Begegnung zu einer Inspiration und jede Aufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit uns sind. Gemeinsam, als Theatergemeinschaft, schreiben wir Geschichte, inspirieren und begeistern.

                                                                                                          Mit freundlichen Grüßen

                                                                                                          Kreativer Direktor des Festivals

Łukasz Duda

 

ÜBER UNS

Ein mehrtägiges Festival der Avantgarde-Kunst, das jedes Jahr stattfindet und dessen Ziel es ist, die interessantesten Phänomene der Avantgarde- und Independent-Kultur in Jelenia Góra zu präsentieren. Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen, Workshops und Diskussionsrunden ziehen Scharen von jungen und älteren Kunstliebhabern an und schaffen eine einzigartige Atmosphäre, in die man am besten eintauchen kann, wenn man während des Festivals nach Jelenia Góra kommt. Der Name des Festivals wurde vom Initiator und Organisator der Veranstaltung, Łukasz Duda, „erfunden“. Die Erweiterung des ursprünglichen Namens lautet: Polnische Erkundungen der Theaterkunst der Avantgarde-Kultur und spiegelt perfekt den Charakter und die Atmosphäre der Veranstaltung wider. Das Festival wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Jelenia Góra und dem Verein „Teatr Odnaleziony“ organisiert.

bottom of page