top of page

PL
CZ
DE
Podminky
tiskopisu přihlášky soutěžníMistrovské divadelní prezentace
tiskopisu přihlášky soutěžní divadelní PREZENTACE
tiskopisu přihlášky soutěžníMistrovské divadelní prezentace
tiskopisu přihlášky soutěžní divadelní PREZENTACE

Podmínky

Mezinárodního festivalu avantgardních divadel a kultury

PESTKA 2020

idiom: spolu!…KAM?

 

Mezinárodní festival avantgardních divadel a kultury je aktivitou prezentující nejzajímavější jevy v oblasti avantgardních divadel a kultury polských, českých a německých divadelních souborů, veškerých výrazových forem uměleckého divadla, včetně hudby, fotografie, performance. Klíčovou úlohou festivalu je kulturní a umělecká edukace rozvíjející spolupráci tvůrčích kruhů v příhraničním prostoru EU.

 

Programová rada 

MFTiKA PESTKA 2019

 

I. základní údaje 

 

1.    Pořadatelem festivalu je kulturní středisko Jeleniogórskie Centrum Kultury. 

2.    Partnery festivalu jsou Společenský Dům Jilm, město Jelenia Góra,  Teatr Odnaleziony.  

3.    Festival je realizován v rámci projektu Workshopy a soutěž v rámci Mezinárodního festivalu Avantgardní kultury PESTKA a je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014–2020 a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

4.    Festival PESTKA 2020 se uskuteční ve dnech 28. dubna – 3. května 2020 v Jelení Górze     a bude zahrnovat:                                        

            - soutěžní divadelní prezentace (č. II.)

            - mistrovské divadelní ukázky (č. III.), 

- tematické workshopy spojené s výstavami, přednáškami a diskusními panely (č. IV.).   

5.    Kancelář festivalu: MFTA PESTKA 2020, Jeleniogórskie Centrum Kultury,     ul. Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 647 88 84 e-mail:     teatr@teatrodnaleziony.pl, impresariat@jck.pl 

7.    Festival připravuje Programová rada ve složení:

 • Łukasz Duda – kreativní ředitel festivalu 

 • Jakub Mieszała – člen programové rady 

 • Magdalena Rzeszutek – členka programové rady

 • Beata Krop – členka programové rady

 • Ryszard Grzywacz – člen programové rady

 • Tadeusz Rybicki – člen programové rady

8.    V organizačních záležitostech Programovou radu podporuje Organizační výbor ve složení:

•    Jarosław Gromadzki – Jeleniogórskie Centrum Kultury, ředitel

•    Jiří Paulů – Společenský dům Jilm, ředitel

•    Łukasz Rzemiński – vedoucí správně-hospodářského úseku JCK 

9.     O zařazení jednotlivých interpretů a účastníků festivalu rozhoduje dle těchto Podmínek     Programová rada festivalu se nezbytným schválením Organizačního výboru. 

10.    Programová rada zahájí posuzování návrhů dle pořadí došlých přihlášek. Informace o zařazení bude zájemcům poskytnuta ve lhůtách uvedených v jednotlivých částech festivalu.  

 

II. soutěžní divadelní PREZENTACE 

 

 1.     Soutěžní přehlídka divadelních prezentací proběhne ve dnech od 29. dubna do 2. května 2020.

2.       Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit neinstitucionální divadla z Polska a Česka (neinstitucionálními divadly chápeme off divadla, divadelní sdružení, divadelní nadace, neformální mládežnické a jiné skupiny, studentská a mládežnická divadla působící v rámci institucí, divadel a kulturních domů, nezapsané v samosprávných nebo národních rejstřících kulturních institucí). 

3.          Do soutěže lze přihlásit představení používající veškeré existující formy divadelního vyjádření, adresované pro dospělého diváka, libovolného formátu nebo tvaru. Nicméně Programová rada bude v první řadě posuzovat představení splňující následující podmínky: 

celková délka trvání – maximálně 90 minut,

počet interpretů – od 1 do 6 osob,

technické podmínky – možnost předvedení v libovolném prostoru ,

4.     Přihlášení probíhá zasláním na e-mailovou adresu Festivalové kanceláře:

    festivalpestka2020@gmail.com       

        Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra, Polsko 

  • skenu vyplněného a podepsaného tiskopisu přihlášky nebo elektronicky vyplněného ve formátu PDF (příloha č. 1) povinně (po zaslání vyplněné přihlášky pořadatel již nepřijímá žádné změny v počtu osob, stravovacích diet, počtem noclehů, ridery a s veškerými údaji označených na přihlášce jako povinnými. 

  • záznamu hry (příp. uvedení odkazu s úplným představením, zveřejněném na internetu, např. YouTube, Vimeo), příloha č. 2 povinná

 • sken nebo PDF (technický plán pořízený v grafickém počítačovém programu)/JPG  technického plánu (tzv. Rider) příloha č. 3 

  • 6 digitálních snímků s rozlišením 300 dpi (sada musí obsahovat snímky jak svislé, tak         vodorovné, ne lepené), příloha č. 4 

  • elektronickou verzi propagačních informací o divadelním představení a divadelním         souboru (příloha č. 5) v souborech (doc) 

5.        Programová rada festivalu při výběru souborů bude přihlížet k umělecké kvalitě navrhovaných     divadelních představení a k novátorskému přístupu k divadelní tvorbě. Shoda s hlavními     tématy festivalu obsaženými v hesle  „spolu!…KAM?“ bude další předností. 

6.         Odeslání přihlášky je současně odsouhlasením podmínek. Přihlášky  budou přijímány do dne provedení výběru představení, nejpozději však do 31. prosince 2019. Ukončení náboru bude zveřejněno samostatným oznámením. 

7.         Informace o zařazení představení do soutěžních prezentací bude zaslána do 27. ledna 2020.

8.       Vybraný souboru je povinen bezodkladně (konečný termín 2. 2. 2020) zaslat     informační a reklamní materiály pro potřeby festivalového katalogu a propagační materiály     typu: nahrávka části představení (v délce do 3 minut), ve formátu umožňujícím editaci při     případném umístění na internetových stránkách nebo ve video materiálech přehlídky. 

    Festivalová kancelář zaslané podklad nevrací

9.          Vybraný soubor je povinen se seznámit a odsouhlasit pořadateli navrhované místo prezentace     (spolu s plánkem hlediště). Po schválení navrhovaného místa prezentace a hlediště podmínky     přehlídky nepřipouštějí další možné změny. Divadlo může mít speciální technické požadavky  pouze v případě provedení technické vizitace. Bez této vizitace je divadlo povinno odsouhlasit     podmínky navrhované pořadatelem. 

10.    Pořadatelé zajišťují služby v souladu s požadavky nahlášenými souborem. 

11.    Divadelní soubor účastnící se přehlídky je povinen nahlášené představení jednou sehrát.     Polské soubory jsou povinny předložit překlad představení do angličtiny formou prezentace v programu Power Point A v textovém souboru formátu DOC/ (černé pozadí,     bílý font, formát filmových titulků). 

12.    Každý soubor zařazený do soutěžní části obdrží paušální částku ve výši 4000 Zł (polské soubory) nebo 5800 CZK (české soubory), která bude vyplacena na základě vyúčtování, faktury nebo přílohy ke smlouvě o dílo. Částka bude určena na náklady spojené s přípravou divadelních představení, autorská práva a náklady na dopravu vybraných souborů.

13.       Každý zařazený divadelní soubor je povinen uvést kontaktní osobu (1 osoba), která se bude festivalu účastnit po celou dobu je trvání, tj. 29. dubna do 3. května.  

14.         Pořadatel festivalu zajišťuje ubytování v hotelech střední kategorie (dvoulůžkové pokoje) se stravou v podobě snídaně a pozdního oběda pro interprety prezentující divadelní představení dle odst. 13 (1 osoba) a to po celou dobu trvání festivalu (dle podpisových archů), tj. od 28. dubna do 3. května (ráno). 

 15.        Pořadatel festivalu zajišťuje ubytování v hotelech střední kategorie a stravu v podobě snídaně a pozdního oběda pro všechny interprety divadla (dvoulůžkové pokoje), uvedené na přihlášce v příloze č. 1 v části II. odst. 4 a to ve době zahrnující dobu před uvedením představení a dobu po představení (doloženou dle podpisových archů) po dobu pobytu účastníka na festivalu.

16.     Ubytování a strava pro další osoby (neuvedené na přihlášce v části II. odst. 4) je hrazena na náklady divadla, souboru, umělce. 

17.      Poplatky dle uzavřených licenčních smluv na využití autorských práv k prezentovaným     divadelním inscenacím hraní soubory účastnící se festivalu. Soubory prohlašují, že otázku     autorských práv mají upravenou v domácích delegaturách ochranných svazů (v Polsku     ZAiKS) nebo v jiných organizacích spravujících licenční smlouvy a autorská práva. 

18.    V závěru každého dne je naplánováno setkání tvůrců prezentovaných představení     a pozvaných hostů. Soubory s inscenací v daném dni jsou povinny se účastnit setkání     a diskuzního panelu. 

19.    Hlavní cenou festivalu je přiznání titulu KRYSZTAŁOWA PESTKA 2020 (Křišťálová pecka) (ocenění má čestnou podobu) neinstitucionálnímu divadelnímu souboru na základě hodnocení představení festivalovou porotou. 

20.    Složení festivalové poroty bude oznámeno a vyhlášeno samostatně k pozdějšímu datu, nejpozději však do  9. dubna 2020. 

21.    Novináři a divadelní kritici akreditovaní u MFTiKA PESTKA 2020 udělují vlastní čestnou cenu. 

22.     Zástupci divadelních souborů tímto prohlašují, že se seznámili se podmínkami konání a souhlasí s podmínkami účasti na Mezinárodním festivalu avantgardních divadel a kultury PESTKA 2020. 

23.     Tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění soutěžního klání. 

24.    Tímto souhlasí s pořizováním záznamů a zveřejněním podobizen členů souboru formou fotografické a filmové dokumentace pro propagační a archivní účely festivalu. 

 

 

III. Mistrovské divadelní prezentace 

 

1.        Mistrovské divadelní prezentace se uskuteční ve dnech od  28. dubna do 3. května 2020. 

2.     Těchto prezentací se mohou zúčastnit soubory z institucionálních i neinstitucionálních divadel z Polska, Česka a Německa po splnění následujících pořadatelských kritérií: 

- umělecké kvality navržených divadelních představeních; 

- shody s hlavními tématy festivalu vyjádřenými v hesle SPOLU!… KAM? dotýkajícími se problémů dnešních obyvatel Evropy, jejich pochybností, kulturní identity a veškerých aspektů, otázek a odpovědí vztažených k heslu festivalu vyjádřených tvůrci v rámci jejich svobodné umělecké tvorby);

- novátorských a avantgardních realizačních prvků představení; 

- finanční dostupnosti (náklady určené na zajištění celého programu mistrovských prezentací);

- technické dostupnosti (možnosti pořadatele zajistit technické nároky představení);

- formální pestrosti představení uvedených na programu festivalu;

- odsouhlasí podmínek konání festivalu, zejména spojených s večerními setkáními, workshopy a diskusnímu panely. 

3.    Pozvaná divadla obdrží umělecký honorář za předvedení divadelního představení a za účast na festivalu. Podrobné finanční a organizační podmínky spojené s účastní vybraných divadelních souborů budou pořadateli sjednány s divadelními soubory. 

4.     Přihlášení probíhá zasláním na e-mailovou adresu Festivalové kanceláře:

    festivalpestka2020@gmail.com

            Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra, Polsko 

  • skenu vyplněného a podepsaného tiskopisu přihlášky nebo elektronicky vyplněného ve formátu PDF (příloha č. 1 M) povinně (po zaslání vyplněné přihlášky pořadatel již nepřijímá žádné změny v počtu osob, stravovacích diet, počtem noclehů, ridery a s veškerými údaji označených na přihlášce jako povinnými.  

  • záznamu hry (příp. uvedení odkazu s úplným představením, zveřejněném na internetu, např. YouTube, Vimeo), příloha č. 2 M povinná 

 • sken lub PDF/JPG technického plánu (tzv. Rideru) příloha č. 3 M

  • 6 digitálních snímků s rozlišením 300 dpi (sada musí obsahovat snímky jak svislé, tak vodorovné, ne lepené), příloha č. 4 M

  • elektronickou verzi propagačních informací o divadelním představení a divadelním souboru (příloha č. 5 M) v souborech (doc) 

  • Vybrané polské soubory budou povinny dodat překlad textu představení do angličtiny ve formátu doc (TERMíN dodání bude stanoven po rozhodnutí o výběru souboru) 

5.         Výběr divadelních představení (max. 4 představení) provedení Programová rada festivalu se schválením ze strany Organizačního výboru na základě přihlášek zaslaných na adresu pořadatele a na základě vlastního výběru na „uměleckém trhu“ Polska, Česka, a Německa. Programová rada se při výběru divadelních představení bude řídit hodnoticími kritérii uvedenými v č. III. odst. 2–3 těchto Podmínek. 

6.     Pořadatel festivalu zajišťuje ubytování (dvoulůžkové pokoje) v hotelech střední kategorie a stravu v podobě snídaně a pozdního oběda pro všechny interprety divadla, uvedené na přihlášce dle přílohy 1M část III. odst. 4 po dobu před konáním představení a dobu po představení (dokladované prezenční listinou) během pobytu účastníka na festivalu. 

7.     Ubytování a strava pro další osoby (neuvedené na přihlášce v části III odst. 4.) zajišťuje a hradí divadlo, soubor, umělec. 

8.     Odeslání přihlášky je současně odsouhlasením podmínek. Přihlášky  budou přijímány do dne provedení výběru představení, nejpozději však do 31. prosince 2019. Ukončení náboru bude zveřejněno samostatným oznámením.

9.     Informace o zařazení představení do mistrovských prezentací bude zájemcům zaslána do 22. ledna 2020.

10.     Soubor účastnící se přehlídky je povinen jednou odprezentovat přihlášení divadelní představení. 

11.    Zástupci divadelních souborů tímto prohlašují, že se seznámili se podmínkami konání a souhlasí s podmínkami účasti na Mezinárodním festivalu avantgardních divadel a kultury PESTKA 2020. 

12.     Tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely výběru divadelních představení.

13.    Tímto souhlasí s pořizováním záznamů a zveřejněním podobizen členů souboru formou fotografické a filmové dokumentace pro propagační a archivní účely festivalu. 

 

 

IV.     POLSKO-české tematické workshopy 

 

1.        Tematické workshopy doplněné setkáními, přednáškami a výstavami se uskuteční 

            v Jelení Górze ve dnech od  28. dubna do 3. května 2020. 

3.    Workshopy budou otevřené a bezplatné. Zúčastnit se jich mohou tvůrci soutěžních divadelních představení, mládež od 15 let a dospělí do 25 let věku z Polska a Česka. 

4.    Oznámení o přihlašování k účasti na workshopech s jejich podrobným programem a tiskopisem přihlášky budou zveřejněná v polštině a češtině na internetových stránkách  www.jck.pl a dne 28. února 2020.   

5.    Zápisy budou probíhat e-mailovou formou na adresy uvedené v oznámení a to až do zaplnění volných míst u jednotlivých workshopů. O přijetí účastníka bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek nebo čas doručení e-mailu. Účastníci přihlášení nad rámec volných kapacit budou považováni za náhradníky (opět s dodržením pořadí došlých přihlášek). 

 

 

VI.     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

1.     Každý účastník, na kterého se vztahují dotační podmínky uvedené v odst. 1 je povinen se festivalu účastnit aktivně, tzn. účastnit se divadelních představení a koncertů, zejména setkání a panelových diskusí podle festivalového programu. 

2.    Ubytování a stravu dalších osob hradí divadlo, soubor nebo tvůrci. 

3.    Porušení těchto podmínek může mít za následek zrušení účasti na festivalu. 

4.     Případné sporné záležitosti řeší organizační výbor MFTiKA PESTKA 2020.

bottom of page